Pomagamy w organizacji pogrzebu oraz konsolacji
11111

Porady

Porady

Śmierć bliskiego

Bliski odchodzi w domu
Jeśli bliski zmarł w domu, w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza pogotowia lub lekarza rodzinnego, który stwierdzi śmierć i wystawi kartę zgonu. Tym samym zostanie upoważniony do rozpoczęcia procedury zabrania ciała.

Bliski przebywał w szpitalu bądź innej placówce
Jeśli bliski umrze w szpitalu bądź w innych okolicznościach (np. w placówce opiekuńczej), kartę zgonu sporządzają pracownicy danej placówki. Po otrzymaniu informacji o śmieci, rodzina może rozpocząć procedury pogrzebowe i wybrać dom pogrzebowy.

Bliski umiera z przyczyn niewyjaśnionych
Wezwany lekarz pogotowia może odmówić wystawienia karty zgonu i wezwać policję, która zawiadomi prokuraturę. Na wniosek prokuratora ciało zostanie przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzona zostanie sekcja zwłok lub oględziny.

Należy udać się do prokuratury, która prowadzi sprawę po zezwolenie na wydanie ciała zmarłego po przeprowadzeniu sekcji zwłok lub oględzin. Jest to dokument niezbędny do odebrania ciała zmarłego. Jeśli prokuratura odstąpiła od przeprowadzenia sekcji zwłok, wyda zezwolenie.

Z kartą zgonu otrzymaną w Zakładzie Medycyny Sądowej należy udać się do Urzędy Stanu Cywilnego po akt zgonu właściwego według miejsca zgonu.

Dokumenty niezbędne do organizacji pochówku

Aby zorganizować pogrzeb potrzebują Państwo:

– karty zgonu – dokument potwierdzający śmierć, wystawiany przez lekarza,
– aktu zgonu – dokument wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego.

Dokumenty niezbędne do uzyskania aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego:

– dowód tożsamości osoby zmarłej,
– dowód tożsamości osoby ubiegających się o akt zgonu.

Jeśli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury bądź policji (np. wypadek), należy uzyskać dokument (pisemny) od danego organu, zezwalający na pochówek zmarłego.

Zasiłek pogrzebowy

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie pieniężne, wypłacane jednorazowo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), MSWiA, WBE.

Kto jest upoważniony do jego odbioru?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest:
– członkowi rodziny – wówczas wypłacany jest zasiłek w pełnej zryczałtowanej wysokości,
– osobie, która nie jest członkiem rodziny lub instytucji – wówczas zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami za organizację pochówku, nie przekracza 4000 zł,
– w przypadku, gdy koszty pogrzebu pokrywa więcej niż jedna osoba lub instytucja, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Kiedy można odebrać zasiłek pogrzebowy?
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
a) osoby ubezpieczonej, tj osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
b) osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
c) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełnia warunki do jej uzyskania i pobierania,
d) osoby, która pobierała zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia, osoby, która korzystała ze świadczeń rehabilitacyjnych,
e) członka rodziny osoby wymienionej w pkt. a-d, to jest:
– małżonek (wdowa i wdowiec),
– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
– inne dzieci przyjęte na wychowanie i trzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
– wnuki i rodzeństwo,
– rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Od 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 złotych.

Facebook

Najbliższa Msza Rocznicowa: 27.01.2024r., 24.02.2024r., 23.03.2024r., 27.04.2024r., 25.05.2024r., 29.06.2024r., 27.07.2024r., 31.08.2024r., 28.09.2024r., 26.10.2024r., 30.11.2024r., 28.12.2024r.

Jako wyraz pamięci o zmarłych i ich rodzinach co miesiąc w Parafii Bożego Ciała w Łomży , ul. Przykoszarowa 26 o godzinie 10:00 organizujemy msze rocznicowe za wszystkich zmarłych pochowanych 12 miesięcy wcześniej. Do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych serdecznie zapraszamy rodziny, przyjaciół oraz znajomych.